Polityka prywatności

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Państwa ze szczegółami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Wiemy jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych, dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Państwa prywatność i informacje, które nam Państwo przekazujecie.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Państwa danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem strony internetowej www.chempropoland.com?

Administratorem strony internetowej jest CHEM-PRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Ludwika 17, 40-176 Katowice zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542844236, KRS: 0000987492, REGON: 522868734

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest CHEM-PRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Ludwika 17, 40-176 Katowice zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542844236, KRS: 0000987492, REGON: 522868734

W sprawie Państwa danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: office@chempropoland.com
 • poczty tradycyjnej: ul. Ludwika 17, 40-176 Katowice
 • telefonu: +48 513 168 651

JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oraz podczas współpracy dla różnych celów przetwarzamy różne Państwa dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Czas przechowywania danych
zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
newsletter adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do dnia wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych
formularz kontaktowy imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, wizerunek art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
interaktywny chat imię, nazwisko, adres e-mail, telefon art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
program lojalnościowy imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
analiza ruchu na stronie internetowego adres IP Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie internetowej do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing adres pobytu, adres IP Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz (np. wysyłania newslettera).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Państwa reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Państwa działań na stronie internetowej, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach strony internetowej, dostosowujemy i wyświetlamy dopasowane do Państwa treści marketingowe.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi pomiarowych i marketingowych Google, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Państwa żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Państwa w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Państwu przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Macie Państwo prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe to masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

W celu dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@chempropoland.com

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe macie Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych lub też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Państwa danych osobowych. W celu sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@chempropoland.com .

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Macie Państwo prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Wycofaliście Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • Wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniecie Państwo w zaistniałej sytuacji poinformowani.

W celu usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@chempropoland.com

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • Kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • Zgłosiliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.

W celu ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@chempropoland.com

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W celu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@chempropoland.com

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Macie Państwo prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Standardowo udostępnimy Państwu Państwa dane osobowe w formacie CSV. Jeśli preferujecie Państwo, aby dane zostały Państwu udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Państwu dane w preferowanym przez Państwa formacie.

Możecie Państwo również zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcecie Państwo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@chempropoland.com

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możecie Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

W celu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: office@chempropoland.com.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania Strony internetowej są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i dostosować Stronę Internetową indywidualnie do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji Strony Internetowej;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • analizowania aktywności użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/;

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Państwa preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Państwa w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Państwa preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Państwa urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).